Add Recipe

آموزشگاه مجازی

شاتوت پلا ( شاتوت پلو )

۴۵۰,۰۰۰ریال

دسته بندی :

ایران را سرزمین تنوع غذایی میدانم ، تنوعی که سالهاست برای جمع آوری آن وقت گذاشته ام اما هنوز راهی طولانی در پیش دارم تنوعی که انواع خورش ها و پلو هایش در طول تاریخ تعجب و حیرت جهانگردان اروپایی را باعث شده یکی از خوراک های فراموش شده دربار پادشاهان ایران شاتوت پلو بوده […]

ایران را سرزمین تنوع غذایی میدانم ، تنوعی که سالهاست برای جمع آوری آن وقت گذاشته ام اما هنوز راهی طولانی در پیش دارم
تنوعی که انواع خورش ها و پلو هایش در طول تاریخ تعجب و حیرت جهانگردان اروپایی را باعث شده

یکی از خوراک های فراموش شده دربار پادشاهان ایران شاتوت پلو بوده که از لابلای دفتر غبارگرفته تاریخ بیرون آوردمش
آنهم چندصد سال بعد از تولدش و البته ده ها سال بعد از فراموش شدنش

X